Sökning och bläddring av materialet i SPEGELN

Bläddring
Man kan bläddra i dokumenten med datering, upphov, titel eller ämnesord. Länkarna till bläddringen hittas i SPEGELNS högra sidobalk. Ifall du vill bläddra enbart i ett visst arkiv flytta dig först till ifrågavarande arkiv och välj därefter vilken bläddringsmetod du vill använda. En bläddring som utförs på första sidan riktar sig till alla dokument under SPEGELN.

Sökningar
Även sökningen kan riktas till ett visst arkiv eller till hela SPEGELN. För att söka i ett visst arkiv måste man först välja ifrågavarande arkiv. Sökningen gör ingen skillnad mellan stora

Ord- / frassökning
Ifall du skriver in flera ord bör alla förekomma i dokumentet. Med + och - tecken kan du avgränsa sökningen. Ord med + framför bör finnas i dokumentet, ord med - framför får inte finnas i dokumentet. Ord inom citationstecken ska förekomma exakt i den ordalydelsen i dokumentet.

Exempel: ”titanic” +sjöfart -utbildning

 Frasen ”titanic” bör hittas exakt i den ordalydelsen i dokumentet. Därtill bör ordet ”sjöfart” hittas och ordet ”utbildning” får inte förekomma i dokumentet. Givetvis kan sökningen med citationstecken utföras som sådan, utan + och - tecken.

Boolesk sökning
Man kan använda logiska operatorer AND, OR och NOT i sökningarna. Märkväl att dessa operatorer bör skrivas med stora bokstäver.

Exempel: operation OR editering NOT patient

Någondera av orden operation eller editering bör förekomma, men inte patient.
’operation AND editering’ skulle innebära att båda orden bör förekomma i dokumentet.

Fältsökning
Sökningen kan riktas direkt till vissa metadatafält. Sökbara metadatafält är creator (=upphovsperson), keyword (=ämnesord), title (=titel), och date (=datering).

Exempel: creator:ståhlberg AND date:1922

Wild card-sökning (jokertecken)
Man kan helt enkelt låta bli att skriva ut hela sökordet. En enstaka bokstav kan ersättas med frågetecken (?) och flera bokstäver med en asterisk (*).

Suddig sökning (fuzzy logic)
Ifall man är osäker om skrivformen eller ett or har alternativa skrivsätt kan man använda ett tilde ~ -tecken i slutet av ordet, t.ex. Ougadapougou~

Närhetssökning
Ifall man vill hitta ett dokument där vissa ord i texten ligger nära varandra kan man använda tilde-tecken (~) så här: 

Exempel: ”bil reparation” ~5 

Då letar man efter ett dokument där orden ”bil” och ”reparation är högst 5 bokstäver ifrån varandra.

Relevanssökning
Man kan betona söktermens relevans genom att använda ^ -märket och bifoga ett nummer som anger ordets relevansvärde. 5 är högsta värdet.

Exempel: motion^5 hälsa^2 kondition 

I den här sökningen betonas framförallt motion, hälsa betonas i viss mån men kondition enbart marginellt.

Avancerad sökning
Här kan man välja i vilka fält man söker i genom att klicka på sökfältet och välja booleska operatorer enligt behov.


 

Aineiston selailu ja haku SPEGELN-portaalissa

Selailu
Dokumentteja voidaan selata nimekkeen, päivämäärän, tekijän tai asiasanoituksen mukaan. Linkit selaukseen löytyvät SPEGELNin oikeasta sivupalkista. Jos haluat selata vain tietyn kokoelman sisältämiä dokumentteja, siirry ensin haluttuun kokoelmaan ja valitse vasta sitten haluamasi selaustapa. Etusivulla oltaessa selaus kohdistuu kaikkiin SPEGELNissä oleviin kokoelmiin ja dokumentteihin.

Haku ja sen syntaksi
Myös haun voi kohdistaa tiettyyn kokoelmaan tai koko aineistoon. Voidaksesi kohdistaa haun tiettyyn arkistoon tulee sinun ensin valita kyseinen arkisto listasta. Hakusyntaksi ei tee eroa isojen ja pienten kirjainten välillä. Ota myös huomioon että luettelointikieli on pääasiassa ollut ruotsi, joten käytäthän ruotsinkielisiä hakusanoja. Hakusyntaksi tarjoaa monia hakutapoja:

Sana- / fraasihaku
Yleisimmin käytetyssä ja yksinkertaisimmassa hakutavassa hakutermi muodostetaan yhdestä tai useammasta sanasta. Jos hakutermissä on useampi sana, niiden kaikkien tulee esiintyä dokumentissa. Fraasi, eli sanayhtymä ilmaistaan lainausmerkkien sisällä. Sanojen eteen voi myös lisätä plus (+) tai miinus (-) -merkin. Plussalla varustetut sanat on löydyttävä ja miinuksella varustetut eivät puolestaan saa löytyä dokumentista.

Esimerkki: ”titanic” +merenkulku  -koulutus

Lainausmerkkien sisällä oleva fraasi titanic on esiinnyttävä tarkalleen samalla tavalla dokumentissa. Lisäksi sanan ” merenkulku” on löydyttävä ja sanaa ” koulutus” ei saa löytyä dokumentista.

Boolean-haku
Hauissa voi käyttää loogisia operaattoreita AND, OR ja NOT. Huomaa, että nämä operaattorit tulee kirjoittaa isoilla kirjaimilla.

Esimerkki: leikkaus OR editointi NOT potilas

Sana leikkaus tai editointi tulee esiintyä, mutta ei potilas -sanaa. ’leikkaus AND editointi’ tarkoittaisi että molempien sanojen täytyy esiintyä.

Kenttähaku
Haun voi kohdistaa myös suoraan tiettyihin metadatakenttiin. Haussa kohdennettavia metadatakenttiä ovat creator (=tekijä), identifier, keyword (=asiasanat), title (=nimeke), ja date (=päiväys).

Esimerkki: creator:ståhlberg AND date:1922

Wild card -haku
Hakutermien sanoista voi jättää osan kirjaimista avoimeksi. Yksittäinen kirjain voidaan korvata kysymysmerkillä (?) ja useampi kirjain asteriskilla (*): Esimerkiksi a?to täsmää sanoihin auto, aito, Arto yms. Ilmaisu a*to voi puolestaan täsmätä edellisten lisäksi sanoihin aalto, asunto, Antto, aatto yms.

 

Sumeahaku
Haussa voi käyttää epätarkkoja hakukriteerejä yksittäisiä sanoja esitettäessä. Tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun tiedetään sanan muoto vain suurin piirtein. Tällöin sanan perään laitetaan tilde (~) -merkki. Esimerkiksi Ougadapougou~ täsmää oikeaan muotoon, Ouagadougou, vaikka hakutermissä oli kaksi kirjainta eri tavalla.

Läheisyyshaku
Jos halutaan etsitä dokumenttia, jossa tiettyjen sanojen tulee esiintyä tekstissä lähellä toisiaan, käytetään sumeassakin haussa käytettyä tilde (~) -merkkiä, mutta eri tavalla:

Esimerkki: ”auto korjaus” ~5

Etsittiin siis dokumenttia, jossa sanat ”auto” ja ”korjaus” esiintyvät korkeintaan viiden sanan etäisyydellä toisistaan.

Relevanssihaku
Hakutermin merkittävyyttä hakutuloksessa voi korostaa antamalla sanan perään ^ -merkin ja painoarvon numerona. 5 on korkein arvo.

Esimerkki: liikunta^5 terveys ^2 kunto

Yllä haettiin tietoa liikunnasta ja erityisesti sen vaikutuksista terveyteen, mutta myös kuntoon. Haussa ilmaistaan, että hakutulokseen halutaan suurin painoarvo liikunta-sanalle, toiseksi suurin terveys -sanalle ja kunto -sanan esiintyminenkin on haussa plussaa, mutta ei niin merkittävä sana kuin edelliset.

Yhdistelmähaku
Tässä hakutyypissä voi valita mitä kenttiä haussa halutaan käyttää valitsemalla tiputusvalikosta sopiva kenttä ja käyttämällä Boolean-operaattoreita tarpeen mukaan.

 


 

Searching and browsing the contents of SPEGELN

Browsing
It is possible to browse the documents in the order of date, creator, title or subject heading. The links to the browsing function is found in the menu at the right on the SPEGELN front page. If you want to browse only one archival collection at a time, first choose the page of the archive in question and proceed to the desired browsing method from there. Browsing from the front page will cover all the documents included in SPEGELN.

Searching
A query can also be aimed at a certain archival collection or at all the contents of SPEGELN. To search a certain archival collection, first choose the page of the archive in question. Queries do not distinguish between capital and lowercase letters. Remember that the cataloguing language has mainly been Swedish, so please try to use Swedish search terms. There are several search options:

 Keyword- or phrase-queries
In case several words are used in the query all of these words must occur in the document. The search can be narrowed using the + and -. Words ensuing a + must occur in the document, words ensuing a - must not occur. Words or phrases entered in quotation marks must occur in the exact wording in documents.

Example: “titanic” +shipping -education

The phrase “titanic” will find documents that match the phrase exactly. In addition the word “shipping” ought to occur in these documents whereas the word “education” must not occur. Naturally queries can also be performed without using + or - signs.

Boolean queries
The logical operators AND, OR and NOT can be used in queries. Please observe that these operators must be written with capital letters.

Example: operation OR editing NOT patient

Either the word operation or editing must occur, but not patient. ’operation AND editing’ would mean that both words must occur.

Field queries
Queries can be aimed at certain metadata fields. Searchable metadata fields are creator, keyword, title, and date. 

Example: creator:ståhlberg AND date:1922

Wild card-queries (joker signs)
It is possible to perform queries also with incomplete words or phrases. A single letter can be replaced with a question mark (?), several letters with an asterisk (*).

Fuzzy logic
When there is uncertainty as to how a word is spelled or a word has different spelling alternatives, a tilde-sign (~) can be put at the end of the search term, e.g. Ougadapougou~

Proximity search
In case it is important to find documents where the query terms are next to or close to each other it is possible to use the tilde-sign (~) like this:

Example: “car reparation”~5

The search engine will look for matches that contain the words “car” and “reparation” at a maximum distance of 5 letters from each other.

Relevance-queries

The relevance of one search term can be emphasized by using the ^-sign and adding a number to state the degree of relevance. 5 denotes the highest relevance.

Example: exercise^5health^2condition

This query emphasizes exercise above all, health to a certain extent and condition only marginally.

Advanced search
This function enables searching specified fields and using Boolean operators as required. Choose the field to be searched by clicking on that field.